saunahattu%20IMG_20191007_173551_863-me.jpg

Arvot & Vas­tuul­li­suus

Muutama sana Arvoista ja Vas­tuul­li­suu­des­ta. Vaikka ne aina ja edelleen kuu­los­ta­vat kli­sei­sel­tä, niin kir­jat­ta­koon ne tähän nämä seikat, jotka itselleni on it­ses­tään­sel­vyyk­siä.

vVal­mis­tan kotini yh­tey­des­sä kaikki tuotteeni, työmatka on siis tyyliin ”keit­tiös­tä luovimoon” tai ”olk­ka­ris­ta vil­la­va­ras­toon”, siis käsin kaikki, sau­na­hat­tu­ni mär­kä­huo­vut­ta­mal­la eli käsin alusta loppuun, ja käsin tar­koit­taa sitä, että sil­muk­ka­sil­mu­kal­ta Saga-sau­na­ha­tut olen neulonut. Myös osan ko­ti­kun­nas­ta­ni hankitut alpakan villoista ensin käsin karstaan käsin pyö­ri­tet­tä­väl­lä kars­ta­myl­lyl­lä.


Ma­te­ri­aa­li on ko­ti­mais­ta lampaan tai al­pa­kan­vil­laa. Osa ihan nykyisen ko­ti­kun­ta­ni Sas­ta­ma­lan lampaiden ja al­pa­koi­den villoja eli olen nähnyt heidät ja tutus­tu­nut heidän elin olo­suh­tei­siin­sa. Kehräämö Mus­ta­lam­mas toimii Porissa ja pesee että karstaa villat siellä. Pirtin Kehräämö tois­tai­sek­si pesettää Englan­nis­sa mutta karstaus ja kehräys tapahtuu Mikkelin Hii­ro­las­sa. Pel­la­va­lan­gan ostan Lap­pa­jär­ven Vär­jää­möl­tä, he loihtivat nuo värit. Matkat (yhteensä 3-11 km/reissu) pakettien noutoon ja lä­het­tä­mi­seen kuljen autolla, jolloin hoidan muut juoksevat asiat samalla.


Tä­män­het­ki­sen tiedon mukaan suo­sit­te­len vä­ri­va­lin­nois­sa luon­non­vä­re­jä. Vär­jä­tyi­den villojen vä­riai­nei­den vaikutus on sel­vi­tyk­sen alla.


Villoista ei mene yhtään hukkaan, käytän kaiken tavalla tai toisella. Samoin pel­la­va­lan­gan jämistä keksin jotain. Tämä ei ole tämän il­mas­ton­muu­tos­hös­sö­tyk­sen tuomaa vaan jo 1990-luvun puo­li­vä­lis­sä neuloin päät­te­ly­lan­gois­ta itselleni vil­la­ta­kin.


Sau­na­ha­tuis­sa ja sau­na­tyy­nyis­sä siis on parhaat saunaan sopivat ma­te­ri­aa­lit, joista sana Aito on peräisin, ei mistään mai­nos­ki­kas­ta.


Haluan myös jakaa asiak­kail­le­ni sen kaiken tiedon tuot­teis­ta­ni mikä mah­dol­lis­ta, siksi mah­dol­li­sim­man paljon kuvia ja nykyisin myös videon liitän tuote esit­te­lyyn. Tilaukset lähetän mah­dol­li­suuk­sien mukaan kier­rä­tys­laa­ti­kois­sa ja täytteenä käytetty täy­te­ma­te­ri­aa­li on il­mais­ja­ke­lui­na tullutta paperia, jota käytän myös sau­na­hat­tu­jen apu­muo­tin­ta­mi­ses­sa. Lä­he­tyk­seen pohjalle lait­ta­ma­ni muovi (jos Posti syystä tai toisesta paketin lätäkköön laskee, niin ei ainakaan vä­lit­tö­mäs­ti ole kas­tu­mis­vaa­raa) on myös kier­rä­tys­tä itselleni tulleista lä­he­tyk­sis­tä.


Tärkeintä kuitenkin on että, ko­ti­mai­ses­ta lam­paan­vil­las­ta käsin huo­vu­tet­tu saumaton sau­na­hat­tu jolle pesuna käy tuuletus, kestää oikein käy­tet­ty­nä käyt­tä­jän­sä elin iän ja luonnossa maatuu muu­ta­mas­sa vuodessa – sitä voi vaikka käyttää esim. kuo­ri­ke­kat­teen tapaan.


Avain­lip­pu on merkki ko­ti­mai­ses­ta työstä, mutta itselleni ko­ti­mai­suus merkitsee paljon enemmän. Se tar­koit­taa, että myös ma­te­ri­aa­lin tulee olla ko­ti­mais­ta, mikäli mah­dol­lis­ta. Jos kuten nämä pel­la­va­lan­gat niin hankin ko­ti­mai­sil­ta yrit­tä­jil­tä. Käyt­tä­nyt­kin pitkään töistäni sanontaa ”si­ni­val­koi­nen­kä­den­jäl­ki” ja uutena ”vih­reä­kä­den­jäl­ki” se sama on tuossa kuvassa.


by itu - tuotteet ovat "kuuden Avain­li­pun tuotteita"

1. Avain­lip­pu: by itu

2. Porissa si­jait­se­va paikka josta villat hankin on Kehräämö Mus­ta­lam­mas Oy joka käyttää ko­ti­mais­ta lam­paan­vil­laa.

3. Avain­lip­pu: Toi­mit­ta­ja jolta hankin mm. villoja on Pitrtin Kehräämö Oy

4. Avain­lip­pu:  Toi­mit­ta­ja jolta hankin pel­la­va­lan­gat on Lap­pa­jär­ven Värjäämö Oy

5. Avain­lip­pu: Verk­ko­kau­pan alustaja jolla verk­ko­kaup­pa­ni on - on Finqu Oy

6. Käyn­ti­kort­ti­ni ja kas­si­tar­rat tehdään "ko­ti­kul­mil­la" Sas­ta­ma­lan Vam­mas­pai­no Oy ne tuottaa, eli vahvasti Suomessa.


Lisäksi:

1. Verk­ko­kau­pan maksut välittää Visma Oy VismaPay.

2. Kotisivun  pohja tulee Suomen Hous­ting­pal­ve­lu Oy:n kautta jonka pal­ve­li­met ja asia­kas­pal­ve­lu sijaitsee Suomessa.

3. Tuo­te­merk­ki­ni valmistaa Lah­te­lai­nen Tuo­te­nau­ha Oy - siksi valitsin painetun tekstin, että saan heillä val­mis­te­tun tuotteen.

4. Tuo­te­kas­si­ni hankin "ko­ti­kul­mil­ta" Sas­ta­ma­lan Karkusta: Carccu eli vi­ral­li­se­ti EPP-Pack Oy .


Ko­ti­mai­set valinnat näkyvät arjessani muutenkin kuin neu­loes­sa­ni tai huo­vut­taes­sa­ni. Kaupassa käydessä se on en­sisi­jal­la ko­ti­mai­suus.


by itu - sau­na­hat­tu­kaup­pa.fi

Koivukuja 15

38460 Sastamala


040 - 37 151 30

byitu.fi(@)byitu.fi

byitu.fi

saunahattukauppa.fi

saunahattu.info

2369855-2


Copyright (c) by itu 2021

Au­kio­loa­jat

Ennakkoon sopimalla koska:

Saunahattukauppa toimii kotini yhteydessä, noin kaksi saman seurueen henkilöä kerralla (kyseessä pieni Saunahattukauppa n. 10 m²)  - eteisessä maskeja ja käsidesi saatavilla.